EU-CIRCLE H2020 Project

Udruga se uključuje u EU-CIRCLE projekt: A pan European framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change.

Rad na projektu se odnosi na izradu metodološkog okvira o procjeni utjecaja klimatskih promjena na ljudske žrtve, reputaciju, društvo i politiku u suradnji sa Veleučilištem Velika Gorica.

OPŠIRNIJE

Copernicus Academy

Udruga je postala ponosni član Copernicus mreže.

Copernicus Akademija spojit će europska sveučilišta, istraživačke centre, poslovne škole, privatne i neprofitne organizacije u državama sudionicima programa, ali i šire. Cilj mreže je razviti predavanja, seminare, praktične treninge i obrazovne materijale kako bi se potaknule nove, ali i postojeće generacije istraživača, znanstvenika i poduzetnika da koriste Copernicus podatke, servise i alate u njihovom punom potencijalu i s odgovarajućim vještinama.

OPŠIRNIJE

Interaktivna karta rizika i ranjivosti od požara

Karta rizika i ranjivosti od požara

Republika Hrvatska kao dio mediteranskog područja ima visoki rizik od šumskih požara u obalnim područjima i na otocima tijekom ljetnih mjeseci i u sušnim razdobljima. Šumski požari su značajna prijetnja ljudskim životima, što često rezultira visokim izravnim i neizravnim štetama uz veliki pritisak na mogućnost učinkovitog reagiranja sustava u teže pristupačnim područjima. Potrebna je odgovarajuća procjena rizika, kao i napori za ublažavanje i pripravnost kako bi se umanjile žrtve i ekonomski utjecaj postavljanjem učinkovitog mehanizma pripravnosti i odgovora. Rezultati aktivacije Copernicus EMS [EMSN041] pokrivaju 27 područja trebaju se koristiti kao stučna podloga procjene rizika i u planiranju aktivnosti smanjenja rizika i ranjivosti.

INTERAKTIVNA KARTA


Riječ je o daljnjem razvoju metodologije procjene rizika i ranjivosti te je po prvi puta računata ranjivost područja. Pouzdanost dobivenih rezultata je oko 90%. Karta će se dalje nadopunjavati za požarnu sezonu 2018. za što se planira obraditi i kopneni dio obale gdje su otoci kao rajranjivija područja obzirom na problematiku reagiranja imali prednost. Procjena omogućuje poduzimanje preventivnih mjera u smanjenju požarne opasnosti, smanjenju gorive mase i brzine daljnjeg širenja, kao i linija obrane u zaustavljanju požara.

Karta sadrži slojeve rizika i ranjivosti od požara, utjecaja na prometnu infrastrukturu, predložene mjere u smanjenju rizika i nadzora požara, obilježja zemljišta i vegetacije, prometnu infrastrukturu, informacije od važnosti za sustav civilne zaštite kao što su kapaciteti skloništa za evakuaciju, mjesta za slijetanje helikoptera, prihvatatnih kampova, poljskih bolnica itd.

Rizik:
Rizik je kombinacija negativnih posljedica i vjerojatnosti nastanka događaja (hazard x izloženost x ranjivost). Određen je odnosom vjerojatnosti nastanka požara i ranjivosti izloženih elemenata. Rizik ovisi o vrsti požarnog goriva, blizini stanovništva i materijalnih dobara ugroženom području.

Izloženost:
Stanovništvo, materijalna dobra, sustavi i drugi elementi prisutni u zoni ugroženosti podložni negativnom utjecaju nastanka požara.
Materijalna dobra i stanovništvo: Požarna opasnost u odnosu na izložene elemente (stanovništvo, materijalna dobra, vegetacija, prometna infrastruktura)
Požarna opasnost računata je korištenjem statističkih pokazatelja prijašnjih požara, klimatskih obilježja i obilježjima zemljišta.

Ranjivost:
Obilježja zajednice i područja, sustava ili materijalnih dobara koja su podložna negativnom utjecaju požara.
Materijalna dobra i stanovništvo: Ranjivost zajednice, materijalnih dobara prikazana u razinama ranjivosti od požara.
Prometna infrastruktura: Ranjivost u odnosu na poremećaje u promenoj infarstrukturi i prohodnosti
Ranjivost ovisi o faktorima: goriva masa, konstrukcija građevina te udaljenost stanovništva i materijalnih dobara u odnosu na najugroženija područja.
Za naseljena područja ranjivost je računata: gustoća naseljenosti, gustoća zgrada, obilježja prometnica i puteva za evakuaciju, blizina stanovništva i materijalnih dobara vodnim površinama i rizičnom području.

Mjere smanjenja rizika:
Predložene mjere obzirom na procjenjene i vrednovane rizike te realne mogućnosti.

 

Opširnije:

 FINAL REPORT

Sastanak članova Predsjedništva Udruge u Uredu Predsjednice Republike Hrvatske 16.11.2017.

Članovi Predsjedništva Hrvatske udruge kriznog menadžmenta sastali su se predstavnicima Kabineta za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda Predsjednice Republike Hrvatske kako bi predstavili svoj dosadašnji rad i razgovarali o doprinosu sustavu kriznog menadžmenta u Hrvatskoj.

Udruga pozdravlja razvoj sustava domovinske sigurnosti, u čijem okviru može pružiti stručni doprinos naglaskom na preventivnom djelovanju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i pravilima struke.

Interreg Italy-Croatia

U sklopu najave Interreg Italy-Croatia CBC programa objavljena je projektna ideja Adriatic Wildfire Management – Acronym: AWM

The AWM project aims to strengthen existing wildfire management systems in coastal areas. The main objective is to address the risk from wildfires by improving existing risk assessments with new information obtained using modern technologies (remote sensing, open & big data, etc.) thus ensuring disaster resilience and improving existing disaster management systems. Information obtained will consist of vegetation type and density. Combining that information with average temperature, rainfall and statistical analysis of previous wildfire events would enable us to identify areas that are more prone to wildfires occurring and spreading thus introducing vulnerability to likelihood/consequences risk assessment approach currently used. Also the use of GIS software will enable us to improve accuracy of risk mapping thus providing more information needed to focus management systems towards most vulnerable areas. The project would also include knowledge and experience exchange among firefighters and other parties included in wildfire management systems. Overall the project output would be an improved risk assessment combined with cooperation in knowledge and experience sharing that can be used as guidelines for improving existing wildfire management systems by making them more prepared and focused on high risk areas.

The specific objectives are about SO2: 2.2: Increase the safety of the Program area from natural and man-made disaster.

Actions: Partners will design and agree specific pilot actions in order to boost awareness and preparedness of the Adriatic Area from wildfires.

Results and Outputs: To provide Local Administration, policy and decision makers improved Risk Assessment of wildfires in Adriatic Area, as well as knowledge and experience exchange, thus furthering preparedness and the capacity of recovery while minimizing damages.

Expected project duration: 20 – 30 months.

Opširnije

XII međunarodno stručno edukativno savjetovanje u području vatrogastva zdravstvenih ustanova

Na XII međunarodnom stručnom edukativnom savjetovanju u području vatrogastva, provedbe protupožarne preventive, zaštite na radu i zaštite okoliša u zdravstvenim ustanovama kao predavač sudjeluje glasnogovornica Udruge Regvar – prvi krizni menadžer u zdravstvenoj ustanovi na području Republike Hrvatske.

Vatrogasna zajednica zdravstva Hrvatske pod pokroviteljstvom Hrvatske vatrogasne zajednice organizira XII Stručno edukativno savjetovanje iz područja vatrogastva, protupožarne preventive, zaštite na radu, zaštite okoliša u zdravstvenim ustanovama koje će se održati dana 28.09. do 30.09.2016.g. u Salzburgu, Austria.

Savjetovanje je edukativnog karaktera a doprinosi razmjeni iskustava ustanova u sustavu našeg zdravstva i sustavu zdravstva Republike Austrije.

Cilj i zadaća ovog savjetovanja je okupiti sve koji sudjeluju u provedbi protupožarne preventive, vatrogastvu, provedbi legislative iz zaštite na radu, obrada na temu zaštite okoliša.

Smjernice za izradu procjene rizika od većih nesreća za područje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – model

Smjernice za izradu procjene rizika donose se na razini županije te ovaj model služi kao stručna potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u izradi procjene rizika od katastrofa na njihovom području odgovornosti. Model se na razini županije donosi kao Smjernice, metodološki je razrađen sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osigurava usporedivost, značajnost i jednoobraznost dobivenih podataka potrebnih za izradu daljnih planskih dokumenata, određivanje Strategije smanjenja rizika od katastrofa i provedbu mjera.

Upotreba scenarija unutar standardiziranog modela kao alata za identifikaciju prijetnji i neželjenih događaja, procjenu rizika te kasnije vrednovanje i prioritizaciju primjer je metode procjene i analize rizika koja može imati i širu upotrebu. Problem takvih modela je ljudski faktor tj. subjektivnost i pouzdanost dobivenih rezultata što je obilježje kvalitativnih analiza. Zbog toga je dodan kvantificirani dodatak koji smanjuje subjektivnost procjene i omogućuje potrebnu usporedivost i značajnost rezultata između općina, gradova i županija. Također, upotreba standardiziranog modela omogućuje jednoobrazan prikaz rezultata. Navedeni model u skladu je sa svim važećim propisima vezanih uz sustav civilne zaštite, EU smjernicama i ISO normama.
Riječ je o hibridnom modelu, izrađenog na temelju polukvantitativne metode Preliminary Hazard Analysis uz dodavanje kvantificiranog dodataka po područjima od interesa i kao takav, prvi je model za procjenu općih rizika određenog područja u Republici Hrvatskoj napravljen za potrebe izrade prvih procjena rizika na lokalnoj razini. Kasnije verzije imati će u sebi i alate regulacije rizika u svrhu Strategije smanjenja rizika od katastrofa.

 

Više informacija na: hukm@hukm.hr

 

Link za preuzimanje:

model v1.0

smjernice za izradu procjene rizika 1

 

Kasnije verzije modela imati će u sebi i alate regulacije rizika u svrhu Strategije smanjenja rizika od katastrofa.

strategija smanjenja rizika

Dani Kriznog Upravljanja

Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja

Svijet koji se sve brže mijenja izložen je novim izazovima, prijetnjama i rizicima. Suvremene prijetnje i sigurnosni izazovi, od onih koje uzrokuje djelovanje čovjeka, do onih koji su rezultat prirodnih djelovanja u vidu katastrofa, traže brze i prilagođene odgovore. U tome krizno upravljanje i njegovo stalno usavršavanje imaju sve važniju ulogu.

Važno je kontinuirano analizirati iskustava u rješavanju prethodnih kriza u cilju stalnog unapređivanja sustava kriznog upravljanja.

Stalno povećavanje stupnja pripravnosti na krizna stanja i katastrofe od iznimne je važnosti za njihovu prevenciju, postupanje kad se dogode, kao i za smanjivanje njihovih posljedica. To traži stalnu edukaciju kadrova, prije svega onih koji izravno utječu na poboljšanje operativnih i institucionalnih kapaciteta za reagiranje na krizna stanja, te na aktivnosti u tijeku kriznih uvjeta i neposredno nakon njih.

U tom kontekstu važna su i stalna istraživanja i razmjena iskustava u čemu je velika važnost i ove već tradicionalne konferencije Dani kriznog upravljanja. Održavanje ove konferencije izraz je potrebe stalnog izučavanja i usavršavanja kriznog upravljanja, ali i potvrda hrvatske tradicije u sustavnoj organizaciji kriznog upravljanja.

Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja