Interaktivna karta rizika i ranjivosti od požara

Karta rizika i ranjivosti od požara

Republika Hrvatska kao dio mediteranskog područja ima visoki rizik od šumskih požara u obalnim područjima i na otocima tijekom ljetnih mjeseci i u sušnim razdobljima. Šumski požari su značajna prijetnja ljudskim životima, što često rezultira visokim izravnim i neizravnim štetama uz veliki pritisak na mogućnost učinkovitog reagiranja sustava u teže pristupačnim područjima. Potrebna je odgovarajuća procjena rizika, kao i napori za ublažavanje i pripravnost kako bi se umanjile žrtve i ekonomski utjecaj postavljanjem učinkovitog mehanizma pripravnosti i odgovora. Rezultati aktivacije Copernicus EMS [EMSN041] pokrivaju 27 područja trebaju se koristiti kao stučna podloga procjene rizika i u planiranju aktivnosti smanjenja rizika i ranjivosti.

INTERAKTIVNA KARTA


Riječ je o daljnjem razvoju metodologije procjene rizika i ranjivosti te je po prvi puta računata ranjivost područja. Pouzdanost dobivenih rezultata je oko 90%. Karta će se dalje nadopunjavati za požarnu sezonu 2018. za što se planira obraditi i kopneni dio obale gdje su otoci kao rajranjivija područja obzirom na problematiku reagiranja imali prednost. Procjena omogućuje poduzimanje preventivnih mjera u smanjenju požarne opasnosti, smanjenju gorive mase i brzine daljnjeg širenja, kao i linija obrane u zaustavljanju požara.

Karta sadrži slojeve rizika i ranjivosti od požara, utjecaja na prometnu infrastrukturu, predložene mjere u smanjenju rizika i nadzora požara, obilježja zemljišta i vegetacije, prometnu infrastrukturu, informacije od važnosti za sustav civilne zaštite kao što su kapaciteti skloništa za evakuaciju, mjesta za slijetanje helikoptera, prihvatatnih kampova, poljskih bolnica itd.

Rizik:
Rizik je kombinacija negativnih posljedica i vjerojatnosti nastanka događaja (hazard x izloženost x ranjivost). Određen je odnosom vjerojatnosti nastanka požara i ranjivosti izloženih elemenata. Rizik ovisi o vrsti požarnog goriva, blizini stanovništva i materijalnih dobara ugroženom području.

Izloženost:
Stanovništvo, materijalna dobra, sustavi i drugi elementi prisutni u zoni ugroženosti podložni negativnom utjecaju nastanka požara.
Materijalna dobra i stanovništvo: Požarna opasnost u odnosu na izložene elemente (stanovništvo, materijalna dobra, vegetacija, prometna infrastruktura)
Požarna opasnost računata je korištenjem statističkih pokazatelja prijašnjih požara, klimatskih obilježja i obilježjima zemljišta.

Ranjivost:
Obilježja zajednice i područja, sustava ili materijalnih dobara koja su podložna negativnom utjecaju požara.
Materijalna dobra i stanovništvo: Ranjivost zajednice, materijalnih dobara prikazana u razinama ranjivosti od požara.
Prometna infrastruktura: Ranjivost u odnosu na poremećaje u promenoj infarstrukturi i prohodnosti
Ranjivost ovisi o faktorima: goriva masa, konstrukcija građevina te udaljenost stanovništva i materijalnih dobara u odnosu na najugroženija područja.
Za naseljena područja ranjivost je računata: gustoća naseljenosti, gustoća zgrada, obilježja prometnica i puteva za evakuaciju, blizina stanovništva i materijalnih dobara vodnim površinama i rizičnom području.

Mjere smanjenja rizika:
Predložene mjere obzirom na procjenjene i vrednovane rizike te realne mogućnosti.

 

Opširnije:

 FINAL REPORT