Smjernice za izradu procjene rizika od većih nesreća za područje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – model

Smjernice za izradu procjene rizika donose se na razini županije te ovaj model služi kao stručna potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u izradi procjene rizika od katastrofa na njihovom području odgovornosti. Model se na razini županije donosi kao Smjernice, metodološki je razrađen sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osigurava usporedivost, značajnost i jednoobraznost dobivenih podataka potrebnih za izradu daljnih planskih dokumenata, određivanje Strategije smanjenja rizika od katastrofa i provedbu mjera.

Upotreba scenarija unutar standardiziranog modela kao alata za identifikaciju prijetnji i neželjenih događaja, procjenu rizika te kasnije vrednovanje i prioritizaciju primjer je metode procjene i analize rizika koja može imati i širu upotrebu. Problem takvih modela je ljudski faktor tj. subjektivnost i pouzdanost dobivenih rezultata što je obilježje kvalitativnih analiza. Zbog toga je dodan kvantificirani dodatak koji smanjuje subjektivnost procjene i omogućuje potrebnu usporedivost i značajnost rezultata između općina, gradova i županija. Također, upotreba standardiziranog modela omogućuje jednoobrazan prikaz rezultata. Navedeni model u skladu je sa svim važećim propisima vezanih uz sustav civilne zaštite, EU smjernicama i ISO normama.
Riječ je o hibridnom modelu, izrađenog na temelju polukvantitativne metode Preliminary Hazard Analysis uz dodavanje kvantificiranog dodataka po područjima od interesa i kao takav, prvi je model za procjenu općih rizika određenog područja u Republici Hrvatskoj napravljen za potrebe izrade prvih procjena rizika na lokalnoj razini. Kasnije verzije imati će u sebi i alate regulacije rizika u svrhu Strategije smanjenja rizika od katastrofa.

 

Više informacija na: hukm@hukm.hr

 

Link za preuzimanje:

model v1.0

smjernice za izradu procjene rizika 1

 

Kasnije verzije modela imati će u sebi i alate regulacije rizika u svrhu Strategije smanjenja rizika od katastrofa.

strategija smanjenja rizika